Ключови компетентности

1. КК2 „Общуване на чужди езици”:

 • Английски език;
 • Немски език.

2. КК4 „Дигитална компетентност”:

 • Auto CAD – базово ниво;
 • Електронен маркетинг и рекламно презентиране;
 • Основен курс на компютърна грамотност;
 • Компютърна грамотност и електронни технологии;
 • Професионална текстообработка и обработка на данни с електронни таблици – MS Wors, MS Excel;
 • Работа със специализиран софтуер – Photoshop;
 • Специализирани софтуерни продукти за счетоводство;
 • Специализирани софтуерни продукти за ТРЗ и Личен състав;
 • Работа със специализиран софтуер – Любителски WEB дизайн.

3. КК5 „Умения за учене”:

 • Лична ефективност;
 • Мотивация и професионално ориентиране;
 • Обучение на обучители;
 • Умения за работа в условия на стрес;
 • Управление на времето.

4. КК6 „Обществени и граждански компетентности”:

 • Ефективно лидерство;
 • Екипна ефективност;
 • Управление на конфликти.

5. КК7 „Инициативност и предприемачество”:

 • Презентационни умения;
 • Разработване и управление на проекти;
 • Водене на преговори.