Транспорт

 

Транспорт-2

Направление 840:   Транспортни услуги

1. Професия “Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090

– специалност “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901, І СПК;

– специалност “Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902, І СПК

 

Транспорт