Английски език KK2 – обучение с ваучери

Английски език – (първите  три нива обучение – A1, A2 и B1)

Придобиването на езикови знания и умения по английски език  ще помогне на обучаемите да:

 • изградят умения за ефективно ползване на английски език с оглед практическите нужди в процеса на комуникация;
 • формират солидна база на речевите умения, езиковата компетентност и навици за по-нататъшно усъвършенстване на английския език по посока на творческото прилагане на знанията;
 • развият усет към особеностите на езиковата система на английския език;
 • допълват другите области на познанието, чрез развитие на умения от общ характер – анализ, синтез, асоциативно мислене, логическа връзка, дедукция и др.;
 • изградят поведенчески стратегии за свободно общуване в житейски ситуации, свързани с техните интереси и потребности;
 • усвоят английския език до степен, позволяваща им да го ползват като средство за усвояване на нова информация;
 • изградят положително отношение към изучаването на английски език, както и да разбират културата и цивилизацията на другите народи.

инфо

Курсът ще даде възможност обучаемият да:

 • Разбира сравнително дълга лекция или слово;
 • Чете статии и доклади по съвременни теми;
 • Общува с известна непринуденост и лекота;
 • Се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми;
 • Пише ясни и подробни текстове по широк кръг от теми.