Компютърна грамотност – обучение с ваучери

Дигитална компетентност – Компютърна грамотност 45 ЧАСА

Обучението цели придобиване на следните знания и умения:

– Работа с основни текстообработващи програми

– Работа с електронни таблици

– Работа с бази данни, съхраняване на информация

– Търсене на информация в интернет и сигурност на информацията

– Техники за защита в интернет

– Презентационни умения

– Работа със специализиран софтуер

инфо

Част от темите на курса:

Общо запознаване с компютъра – основни части на компютъра – хардуер, софтуер

Работно поле – потребителски настройки. Стартово меню

Информационни ресурси – устройство, носител, папка, файл

Работа с My computer. Управление на прозорци, работа с менюта и ленти с инструменти

Редактиране на информационните ресурси – копиране, местене, изтриване, работа с Recycle Bin

Работа с Windows Explorer. Работа  с дискета – четене и копиране на файл

Създаване и преименуване на собствена работна папка. Търсене на информационни ресурси

Работа в локална мрежа с Network Neighborhood, поделяне на папки

 

Текстообработка с WORD 

Понятие за текстов редактор и компютърна текстообработка. Стартиране на Word и запознаване с работния прозорец на програмата, настройване на инструменталните ленти

Подробно запознаване с клавиатурата. Създаване на нов документ. Въвеждане на текст от клавиатурата. Съхраняване на документа в собствена работна папка

Стартиране и редактиране на записан документ. Настройка на изгледа и екранно увеличение. Придвижване по документа

Техники за екранно редактиране на маркиран текст – копиране, местене, изтриване, отмяна и повтаряне на извършена вече операция. Проверка за правописни и граматически грешки

Създаване на нов документ, съхраняване, преименуване

Форматиране на символи – шрифт, размер, стил, цвят, специални ефекти и анимация

Форматиране на параграфи – междуредие, разстояние между параграфи, бързо подравняване

Допълнителни техники за форматиране – въвеждане на рамки, фон, декоративни главни букви. Копиране на формат

Работа с таблици – вмъкване, маркиране и форматиране на таблица и част от таблица. Работа с Tables and Borders

Въвеждане, редактиране, форматиране и сортиране на данни. Работа с Bullets and Numbering

Форматиране на страница – размер, ориентация, полета, номериране и рамкиране на страници, оформяне на колони

Предпечатен преглед на документа. Настройка на опциите за отпечатване. Отпечатване

Практически задачи за прилагане на придобити знания и умения

EXCEL – работа с електронни таблици

Понятие за електронна таблица. Стартиране на Excel и запознаване с работния прозорец (потребителския интерфейс) на програмата. Структура на работния документ на Excel – работна книга, работен лист, клетка, област. Адресиране на клетки и области – относително адресиране

Въвеждане, редактиране и форматиране на данни – текст, числа, дата, час, числови стилове. Придвижване в работния лист и работната книга

Групиране на листове и замразяване на области

Таблични изчисления, формулен ред. Синтаксис, въвеждане и редактиране на формули

Използване на стандартни вградени в Excel статистически функции – sum, averageq min, max и др.

Форматиране на клетки, редове и колони. Именуване на работен лист. Местене и копиране на данни в рамките на един работен лист и една работна книга. Създаване и съхраняване на нова работна книга

Проверка на условие в Excel – работа с логическата функция IF

Работа с диаграми. Типове диаграми в Excel. Създаване на диаграми с Chart Wizard. Редактиране и форматиране на диаграми – добавяне на вторична ос и линия на тенденцията

Редактиране и форматиране на работна книга. Вмъкване, местене, копиране и изтриване на работен лист в рамките на същата или друга работна книга. Работа с Word Art

Форматиране на страница в изглед Print Preview – размер, ориентация, полета; създаване на потребителски горен / долен колонтитул. Работа с Page Break Preview, настройка на реда за отпечатване. Отпечатване

Практически задачи за прилагане на придобити знания и умения

Powerpoint  – създаване на презентации

Понятие за презентация. Стартиране на Power Point, отваряне на съществуваща презентация и запознаване с работния прозорец (потребителския интерфейс) на програмата

Създаване на презентация с Auto Content Wizard

Придвижване в новата презентация. Промяна на текст в изглед Outline

Промяна на изгледа. Придвижване между слайдовете в изглед Slide и изглед Slide Sorter. Записване на презентацията.

Създаване на презентация с Template. Въвеждане на текст (таблици, фигури, снимки) в изглед Slide. Въвеждане на текст в изглед Outline

Вмъкване на слайдове от друга презентация. Пренареждане на слайдове в изглед Slide Sorter. Въвеждане на текст в изглед Page Slide Show

Редактиране и форматиране на маркиран текст в слайд. Съхраняване на презентацията

Редактиране и отпечатване на презентация. Отваряне на една от новосъздадените презентации. Превключване в черно – бял режим. Добавяне на горен / долен колонтитул. Промяна на размерите и ориентацията на слайда с Page Setup

Настройка на опциите за отпечатване на: слайд, диплянка, подсещащи бележки. Отпечатване. Редактиране и демонстриране на презентация. Отваряне на една от новосъздадените презентации в изглед Slide Show и придвижване между слайдовете

Вмъкване на един или повече преходни ефекти в изглед Slide Sorter. Анимиране на текст на един или повече слайдове. Анимиране на обект на слайд. Скриване на слайд по време на Slide Show. Разглеждане на резултатите в изглед Slide Show. Съхраняване на промените

Интернет технологии

Видове Интернет услуги и достъп до Интернет, терминология, свързана с тях

Запознаване с работния прозорец (потребителския интерфейс) на браузъра Internet Explorer – разглеждане на сайтове, техника на сърфиране, работа с History. Потребителски настройки на браузъра

Търсене на информация в Web – работа с Search, използване на търсачки. Електронна поща.