Кариерно консултиране

Център за информационно и професионално ориентиране (ЦИПО) към „Аполи 09“ ЕООД осъществява:

Професионално консултиране на ученици, кандидат студенти, студенти и родители, с цел по-добро ориентиране при избор на училище, университет, професия чрез лично запознаване и информиране, подпомагащо самостоятелно вземане на решение.

 • Важно за младите хора е да разберат кой е правилният избор;
 • Каква е същността на дадена професия, какъв е характерът на дейността, условията на труд и перспективите за напредък;
 • Какви качества, знания и умения се изискват от специалистите;
 • Къде да намерят подходящо образование;
 • Къде да си намерят работа след завършване на училище;
 • Къде да продължат образованието си;
 • Какви са собствените им способности и предпочитания, и ориентиране спрямо тях;

Професионално и кариерно консултиране на безработни:

 • Запознаване с възможности за търсене на работа, проучване на работни места, оценка на информацията;
 • Ориентиране и изграждане на личностни и професионални ценности и желания, както и анализ на актуалните потребности;
 • Актуализиране на професионалните знания, допълнителна квалификация, преквалификация;
 • Помага при подготовката на документи за кандидатстване за работа: CV, мотивационно писмо и др.;
 • Дава важни насоки при кандидатстване за работа, явяване на интервю;

Професионално кариерно консултиране на работещи:

 • Изследване на собствения професионален капацитет и оценка на достигнатото кариерно развитие;
 • Проучване на възможностите и изискванията за работа на други позиции в същата организация и в други организации, оценка на информацията;
 • Ориентиране в професионалните ценности, желания и предпочитания, анализ на актуалните потребности;
 • Планиране на своето кариерно развитие – в какви дейности и на какво ниво желаят да работят;
 • Избор на позиции, за които да кандидатстват;

Работи за формиране на нагласа в обществото за непрекъснато ориентиране през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация.

Осигурява високо качество на услугите по информиране и кариерно ориентиране чрез непрекъснат контрол през всички етапи на процеса и осигурява устойчиви и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда.