Медиация

Медиация

Центърът за медиация работи за осъществяване на следните цели:

• Разрешаване на спорове чрез медиация.
• Популяризиране на медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове.
• Разрешаване на правни спорове и преодоляване на конфликти посредством други алтернативни способи.
• Организиране на обучения по медиация, други алтернативни способи за разрешаване на спорове и управление на конфликти.