Как протича медиацията

Основните стъпки в медиацията

 • Започване: Заявление за медиация
 • Подготвителни действия
  • Информационен формуляр
  • Избор на медиатор
  • Споразумение за медиация
  • Заплащане на дължимите такси
 • Първоначални контакти между медиатора и страните
  • уговаряне на първата среща
  • договаряне на предварителен обмен на документи
 • Първоначална и последващи срещи
  • постигане на съгласие по основните правила на процедурата
  • събиране на информация и определяне на спорните въпроси
  • изследване на интересите на страните
  • разработване на варианти за разрешение
  • оценка на варианти
 • Приключване

Подготвителни действия

 • Центърът за медиация предоставя на страните Пакет с документи за започване на медиацията

След като се получи съгласие от двете страни да участват в процедура по медиация,

Центърът за медиация им изпраща Пакет с документи за започване на медиацията, който като правило съдържа: Законът за медиацията, Устава и Правилата за медиация на Центъра за медиация, Тарифата за таксите за медиация, Списък с медиатори и техни биографии, Информационен формуляр, Споразумение за медиация, и Инструкции за провеждане на медиацията.

 • Страните попълват информационен формуляр, и го изпращат на Центъра за медиация.

Информационният формуляр съдържа основна информация относно спора, включително посочване на предпочитан от съответната страна медиатор.

 • Страните избират медиатор.

След получаване на заявлението за медиация Центърът за медиация се свързва със страните (или с техни представители), за да обсъдят избора на медиатор (освен ако страните вече не са избрали медиатор). Медиаторът трябва да се ползва с доверието на двете страни, поради което от решаващо значение е двете страни да бъдат изцяло съгласни с назначението на лицето, предложено за медиатор.

Обикновено Центърът за медиация обсъжда със страните предпочитанията им относно квалификацията и качествата на медиатора. След тези обсъждания (които могат да се проведат по телефон или при лична среща), Центърът предлага няколко имена на медиатори, заедно с техните биографии, за обмисляне от страните. Ако е необходимо, Центърът за медиация предлага допълнителни медиатори, докато страните изберат медиатор за техния случай.

 • Страните и медиаторът подписват споразумение за медиация.

То описва правилата за провеждането й, правата и задълженията на страните и медиатора.

 • Страните заплащат дължимите такси.

Центърът за медиация определя, след консултации със страните, дължимите такси и депозит, и страните ги заплащат.

 • Първоначални контакти между медиатора и страните

 • Насрочване на първа среща за провеждане на медиация

Медиаторът и страните уговарят времето и мястото на първата среща за провеждане на медиацията, и по възможност – график на срещите.

 • Предоставяне на становище по случая и документи

  Страните предоставят на медиатора становище по случая и документи, необходими за представянето на случая.

Провеждане

Първа среща между медиатора и страните

На първата среща медиаторът запознава страните с основни правила, които следва да бъдат прилагани в процедурата. Той се убеждава, че страните разбират и са съгласни с правилата за провеждане мадиация, включително тези за представителството и поверителността.

На първата среща медиаторът обсъжда със страните и каква допълнителна документация ще бъде желателно всяка от страните да предостави и необходимостта от съдействие от страна на експерти, ако тези въпроси вече не са уредени в предварителните обсъждания между медиатора и страните.

Последващи общи и индивидуални срещи

Медиацията протича в общи и индивидуални срещи между страните и медиатора.

В зависимост от въпросите, до които се отнася спора и тяхната сложност, както и от икономическото значение на спора и от разстоянието между позициите на страните по отношение на спора, медиацията може да се проведе в срещи в един ден, в продължение на няколко дни или в продължение на по-дълъг период. Етапите в срещите, провеждани след първата среща между медиатора и страните, обикновено включват следните стъпки:

 • събиране на информация относно спора и определяне на спорните въпроси;
 • изследване на съответните интереси на страните, които стоят под позициите, които те поддържат по отношение на спора;
 • разработване на варианти, които могат да удовлетворят интересите на всяка от страните;
 • оценка на съществуващите варианти и алтернативите на всяка страна за разрешаване на спора в съответствие с един от вариантите; и
 • сключване на споразумение и оформянето му в спогодба.

Приключване

 • Страните са свободни да уредят спора както намерят за добре – те могат да се споразумеят по всички, по някои или по нито един от спорните въпроси.

Не всички медиации завършват със споразумение. Но споразумение се постига, когато всяка страна прецени, че съществува вариант за разрешение, който отговаря на интересите й в по-голяма степен отколкото друг, алтернативен вариант за разрешаване на спора чрез съдебен процес, арбитраж или по друг начин.

 • Споразумението най-често се сключва в писмена форма. То се подписва само от страните.
 • Споразумението става годно изпълнително основание когато се завери нотариално или се потвърди от съд или арбитраж.
 • при висящ спор споразумението се представя на съда/арбитража за одобрение,
 • при липса на заведено дело, споразумението може да бъде потвърдено по правилата на бързото производство от Арбитражен съд при БТПП.

Частни консултации на страните

По време на процедурата по медиация всяка от страните може да желае да предприеме частни консултации със свои консултанти и експерти, за да обсъди различни аспекти от медиацията и за да извърши оценка на възможните варианти за разрешение. Тези консултации могат да се провеждат и в самия процес на медиация.

КАКВИ СА ТАКСИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ БТПП?

 • Страните заплащат регистрационна такса и такса за медиация.
 • Таксите за медиация се формират на час. Размерът им зависи от вида на спора (дали е между граждани или между търговци), от размера на интереса, и от сложността на спора (множество страни или претенции).