Мездра

1. Професия „Сътрудник в бизнес услуги“ специалност „Бизнес услуги“ – II СПК, код: 3450401


Ключови компетентности

1. Английски език – Ключова Компетентност II

2. Дигитална компетентност – Компютърна грамотност – 45 ЧАСА