Управление на конфликти и методи за превенция на агресивни прояви в училище

Програма: Управление на конфликти и методи за превенция на агресивни прояви в училище

Одобрена със заповед № РД 09-2797 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката          

Кратко описание

Програмата предоставя на педагогическите специалисти знания и умения за ефективна комуникация, управление на конфликтите в училище, както и методи за превенция на агресивни прояви на ученици. Обучението обхваща два модула, всеки от които по 16 часа. Основни теми, които ще бъдат застъпени в първия модул са: Ролята на педагога при разрешаване на конфликти, Вербални и невербални модели на комуникация, Емоциите и скритите послания зад поведенията, Предразсъдъци и предубеждения спрямо околните, Ненасилствена комуникация, Решими и нерешими конфликти в училище, Умения за продуктивно използване на конфликтни ситуации в училищната среда, Основни принципи и правила при решаване на конфликти, Модел за решаване на междуличностни конфликти, Насоки за индивидуално развитие на уменията за управление на конфликти. Основни теми, които ще бъдат застъпени във втория модул са: Определение на агресия и агресивно поведение; Фактори, обуславящи агресия; Форми на агресия при децата и учениците; Причини за агресивни прояви в училище; Разпознаване на симптоми за възникване на агресивна ситуация; Методи и техники за превенция и справяне с агресивните прояви в училище;

Продължителност на обучението: 32
Брой кредити: 2
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена