Професионално обучение

Професионално обучение

 

Център за професионално обучение „Аполи“ притежава лиценз № 2013121115 на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет.

Основните цели на Центъра са:

  • осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица, навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура;
  • развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия;
  • осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;
  • формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот.

 Основните задачи на ЦПО „Аполи” са чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация да се осигури:

  • Професионална квалификация на заети лица, позволяваща им:

– запазване на съществуващото работно място;
– повишени възможности за кариера на работното място;
– професионална мобилност чрез реализация в друга професия;

  • Професионална квалификация на безработни лица, позволяваща им:

– усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия за повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда;
– придобиване на първоначална квалификация по професия или по част от професия за успешна реализация на пазара на труда;
– придобиване на знания и умения за стартиране на стопанска дейност, самостоятелно или в съдружие;

  • Професионална квалификация за мениджъри на микро, малки, средни и големи предприятия за придобиване на нови и усъвършенстване на притежаваните знания и умения за повишаване производителността и конкурентоспособността на предприятията;
  • Формиране на нагласа в обществото за непрекъснато професионално обучение като ключов фактор за успешна професионална и личностна реализация;
  • Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряването на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда.