Бизнес услуги – обучение с ваучери

Професия „Сътрудник в бизнес услуги“ специалност „Бизнес услуги“ – II СПК, КОД: 3450401

 

Сътрудникът в бизнес услуги координира информационния поток между ръководството и персонала и осъществява контрол на други работещи, когато това е предвидено във вътрешни правила или длъжностната му характеристика. Организира и поддържа списък със срещите на ръководителя, подготвя пътувания на ръководителите, служителите и работниците във фирмата. инфо

Осъществява организацията по подготовка на работни срещи и посещения във фирмата, като осигурява подготовка на зала, необходимите материали и техника. Уведомява участниците за времето, мястото, дневния ред и т.н. Сътрудникът в бизнес услуги създава и поддържа електронни и хартиени каталози на клиенти, доставчици, бизнес партньори и др. Осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти.

Дава точна и изчерпателна информация по поставените въпроси от клиенти и бизнес партньори или ги насочва към съответен отдел или служител във фирмата, ако не са в неговата компетентност. Събира данни за реализацията на продукти и услуги на фирмата, както и данни за други фирми, икономически сектори и на национално равнище.

Сътрудникът в бизнес услуги оформя писма, уведомителни документи, поръчки, проспекти, оферти, ценови листи, фактури, договори, споразумения и други документи и участва в работата, свързана с изпълнението им. Обработва кореспонденцията от и за страната и чужбина. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични справки и отчети. Извършва отпечатване на нови копия, оформление, подвързване, прошнуроване и подреждане на технически и финансови документи. Попълва транспортни, търговски, финансови и паричнообменни документи.

Бизнес услуги

Сътрудникът в бизнес услуги трябва да може да работи с офис техниката, с която разполага фирмата. Осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт и профилактика на машини и съоръжения, с които се извършват бизнес услугите. Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред. Изпълнява самостоятелно или в екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител, които не противoречат на трудовото законодателство. Отговаря за безопасността на труда съгласно проведения му инструктаж в дружеството.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник в бизнес услуги“ могат да се включат в продължаващо професионално обучение за придобиване на квалификация по професии от професионално направление „Администрация и управление“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления от съответната област на образование, и отрасловата задължителна професионална, единна за всички професии в професионалното направление, се зачита.