Процедура по медация

КОГА И КАК СЕ ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ?

    • Медиация може да се проведе във всяка фаза на възникнал спор.
    • Препоръчително е да отнесете случая към медиация непосредствено след възникването на спора, за да се избегне ескалация на отношенията, и по възможност преди внасянето му в съда.
  • Предложение за започване на медиация може да направи:
  • една от страните или двете страни по спора,
  • съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.
  • Съгласието на страните възможен бъдещ спор между тях да бъде решен чрез медиация може да бъде уговорено и като клауза от договор.

Препоръчителна клауза за медиация

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани чрез медиация, провеждана от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговите Устав и Правила за провеждане на медиация.“

Препоръчителна смесена клауза за медиация и арбитраж

“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани чрез медиация, провеждана от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговите Устав и Правила за провеждане на медиация, а в случай, че не бъде постигнато споразумение, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.“

  • Обърнете се към медиатор или Център за медиация. Те установяват контакт с другата страна и организират провеждането на медиацията.
  • За да отнесете случай за медиация към Центъра за медиация към АС при БТПП е необходимо да се обърнете към Центъра и да подадете заявление за медиация, независимо дали вече имате съгласието на другата страна зе медиация. В случай, че заявлението за медиация се подава само от едната страна, Центърът за медиация се свързва с другата и я информира за постъпилото заявление, както и за същността и предимствата на медиацията.