Разрешаване на спорове

КАКВИ СПОРОВЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗРЕШАВАТ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ?

 • По начало всеки спор, по който страните биха водили преговори, е подходящ за медиация.
 • Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични – чл. 3 от Закона за медиацията.
 • Медиацията е особено ефективна при търговски и облигационни спорове, спорове, свързани с недвижими имоти и строителство, при непозволено увреждане, спорове за интелектуална собственост, застрахователни спорове, трудови спорове и други.

Неподходящи спорове
Медиацията не винаги е подходяща процедура за разрешаване на спорове.

В случаи, когато има умишлени или недобросъвестни действия на едната страна, когато една от страните е убедена, че случаят й е ясен, или когато целта на една от страните или на всички, е да получат неутрално становище по въпрос, по който е налице фундаментално различие между страните, медиацията не е подходяща за разрешаване на спора.

Подходящи спорове
Медиацията е подходяща процедура, когато една от страните или двете страни имат за някои от следните приоритети:

 • намаляване на разходите за разрешаване на спора;
 • поддържането на контрол върху процеса на разрешаване на спора;
 • бързо разрешаване;
 • намаляване до минимум на неблагоприятния ефект на спора върху други търговски или стопански дейности,
 • поддържането на поверителност относно спора;
 • или поддържането или развитието на бизнес отношения между страните по спора, които стоят в основата на спора.

Какви видове спорове могат да бъдат отнесени за разрешаване към Центъра за медиация към АС при БТПП?

 • Търговски спорове – корпоративни (между съдружници, спор относно управление и представителство на търговско дружество), произтичащи от търговска сделка, относно ценни книги
 • Облигационни спорове, произтичащи например от договор за продажба, доставка, наем, услуга, заем, изработка, или др.
 • Спорове за недвижими имоти
 • Спорове относно строителство
 • Спорове относно интелектуална собственост
 • Трудови спорове
 • Застрахователни спорове
 • Спорове при непозволено увреждане
 • Спорове, свързани с нелоялна конкуренция
 • Потребителски спорове
 • Други