Опазване на околната среда

Направление 851:   Технологии за опазване на околната среда

1.Професия “Еколог”, код 851010

– специалност “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, ІІІ СПК

Опазване на околната среда