Селско, горско и рибно стопанство

Направление 621:   Растениевъдство и животновъдство

1. Професия “Техник – растениевъд”, код 621010

– специалност “Полевъдство”, код 6210101, ІІІ СПК;

– специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102, ІІІ СПК;

– специалност “Трайни насаждения”, код 6210103, ІІІ СПК;

– специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210105, ІІІ СПК;

– специалност “Гъбопроизводство”, код 6210106, ІІІ СПК;

– специалност “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107, ІІІ СПК

2. Професия “Растениевъд”, код 621030

– специалност “Полевъдство”, код 6210302, ІІ СПК;

– специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210303, ІІ СПК;

– специалност “Трайни насаждения”, код 6210304, ІІ СПК;

– специалност “Селекция и семепроизводство”, код 6210305, ІІ СПК;

– специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210306, ІІ СПК;

– специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури”, код 6210307, ІІ СПК;

– специалност “Растителна защита”, код 6210308, ІІ СПК;

3. Професия “Животновъд”, код 621050

– специалност “Говедовъдство”, код 6210502, ІІ СПК;

– специалност “Овцевъдство”, код 6210503, ІІ СПК;

– специалност “Свиневъдство”, код 6210504, ІІ СПК;

– специалност “Птицевъдство”, код 6210505, ІІ СПК;

– специалност “Зайцевъдство”, код 6210506, ІІ СПК;

– специалност “Пчеларство”, код 6210507, ІІ СПК;

– специалност “Коневъдство и конна езда”, код 6210508, ІІ СПК

4. Професия “Фермер”, код 621060

– специалност “Земеделец”, код 6210601, ІІ СПК;

– специалност “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602, ІІІ СПК

5. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080

– специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, ІІ СПК

6. Професия “Лозаровинар”, код 621090

– специалност “Лозаровинарство”, код 6210901, ІІ СПК

7. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110

– специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6211101, І СПК;

– специалност “Трайни насаждения”, код 6211102, І СПК;

– специалност “Тютюнопроизводство”, код 6211103, І СПК;

– специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури”, код 6211104, І СПК

8. Професия “Работник в животновъдството”, код 621120

– специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201, І СПК;

– специалност “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202, І СПК;

– специалност “Свиневъдство”, код 6211203, І СПК;

– специалност “Птицевъдство”, код 6211204, І СПК;

– специалност “Зайцевъдство”, код 6211205, І СПК;

– специалност “Пчеларство”, код 6211206, І СПК

Селско, горско и рибно стопанство-2

Направление 622:   Градинарство (паркове и градини)

1. Професия “Озеленител”, код 622020

– специалност “Цветарство”, код 6220201, ІІ СПК;

– специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, ІІ СПК

2. Професия “Работник в озеленяването”, код 622030

–  специалност “Озеленяване и цветарство”, код 6220301, І СПК

Направление 623:   Горско стопанство

1. Професия “Техник – лесовъд”, код 623010

– специалност “Горско и ловно стопанство”, код 6230101, ІІІ СПК;

– специалност “Горско стопанство и дърводобив”, код 6230102, ІІІ СПК

2. Професия “Механизатор на горска техника”, код 623030

– специалност “Механизация на горското стопанство”, код 6230301, ІІ СПК;

3. Професия “Лесовъд”, код 623040

– специалност “Горско стопанство”, код 6230401, ІІ СПК

4. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060

– специалност “Лесокултурни дейности”, код 62300601, І СПК;

– специалност “Дърводобив”, код 6230602, І СПК

– специалност “Билкарство”, код 62300604, І СПК

Направление 624:   Рибно стопанство

1. Професия “Техник по промишлен риболов и аквакултури”, код 624020

– специалност “Промишлен риболов и аквакултури”, код 6240201, ІІІ СПК

2. Професия “Работник в рибовъдството”, код 624040

– специалност “Рибовъдство”, код 6240401, І СПК

Селско, горско и рибно стопанство