Мирна педагогика и медиацията в училище

Програма: Мирна педагогика и медиацията в училище

Одобрена със заповед № РД 09-2797 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Програмата предоставя възможност за придобиване на знания и изграждане на умения от педагогическите специалисти за прилагане принципите и методите на съвременната «мирна педагогика», която има за цел да намали агресията и насилието в училище и да даде на педагогическите специалисти инструментариум за системно, изграждане и поддържане на културата на мира като се използват алтернативни методи за решаване на спорове и конфликти – училищна медиация, помирение и др. Програмата е насочена към справяне с проблемите и конфликтите чрез средствата на училищната медиация. Педагогическите специалисти ще получат практически умения как да водят процеса на медиация, така че да постигат трайни решения, които да удовлетворяват и двете страни. Обучителната програма е структурирана по начин, който дава възможност да се разгледат и коментират различни казуси и конфликтни ситуации, възникващи в детската градина и училището. Тя предоставя възможност разглежданите техники, методи и подходи да се насочат към спецификата на образователната институция и към спецификата на конкретни конфликтни ситуации. Част от основните акценти на програмата са: Училищното посредничество: добри практики и чуждестранен опит; Предимства и недостатъци на училищното посредничество в сравнение с административните санкции в училище; Подготовка на училищни медиатори; Организиране на кабинет за училищна медиация и др.

Продължителност на обучението: 16
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Презентация
Форма на обучение: Присъствена