Помощник възпитател – обучение с ваучери

Професия „Помощник възпитател“ специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ – III СПК, КОД: 7620301

 Пазарът на труда в момента показва търсене на помощник-възпитатели за работа в държавни и частни образователни институции.

инфо

Трябва да се отбележи, че много деца, преди постъпването им в задължителна предучилищна група, се отглеждат в домашни условия. Очертава се тенденция за търсене на специалисти, които имат необходимата професионална квалификация и подготовка за отглеждане на деца по домовете.

Придобилите съответната професионална квалификация по професията „Помощник- възпитател“ имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник- възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка – за отглеждане на деца в домашни условия.

Придобилите професионална квалификация по професията „Помощник- възпитател“ – трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на следните длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите : Помощник-възпитател, Помощник-учител, Персонал, грижещ се за деца и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.