Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти

Програма: Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти

Одобрена със заповед № РД 09-204 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Основните акценти на обучението са заложени в развиването на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти. С обучението ще се придобият следните знания и умения: работа с основни текстообработващи програми, работа с електронни таблици, работа с бази данни, съхраняване на информация, търсене на информация в интернет и сигурност на информацията, техники за защита в интернет, презентационни умения, работа със специализиран софтуер. Основните модули включени в обучението са: Операционна система Windows XP, Текстообработка с WORD, EXCEL – работа с електронни таблици, Powerpoint – създаване на презентации. След завършване на обучението педагогическите специалисти ще придобият добро разбиране на естеството, ролята и възможностите на IT във всекидневните контексти. Целите и задачите на обучението ще се постигнат чрез различни методи на обучение като лекции, дискусии, интерактивно учене, казуси, упражнения, работа по групи, комуникация, самостоятелна учебна работа, тестове, домашна работа и др. Обучението ще приключи с провеждане на писмен изпит (тест) и издаване на документ, удостоверяващ придобитата ключова компетентност, както и съответния брой кредити.

Продължителност на обучението: 48
Брой кредити: 3
Начин на завършване на обучението: Тест
Форма на обучение: Частично присъствена