Иновативни и интерактивни методи в образованието

Програма: Иновативни и интерактивни методи в образованието

Одобрена със заповед № РД 09-204 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Кратко описание

Обучителната програма представя иновативни и интерактивни методи на обучение. Обучението дава възможност на педагогическите специалисти да прилагат подходящи интерактивни модели за повишаване на мотивацията за учене и стимулиране на логическото мислене сред децата. Програмата предвижда развитие на умения за прилагане на тези методи и техники в зависимост от целите и възрастта на учениците, както и особеностите на детската група. Развиват се практическите умения на педагогическите специалисти за планиране и провеждане на интерактивна ситуация в учебните часове. Участниците се научават как да обогатят технологичния си инструментариум с помощта на онлайн- базирани образователни ресурси. Следните интерактивни методи, които се овладяват с иновативен подход в тази програма са: загряване, раздвижване на класа, работа в малки групи, самостоятелна работа, реализиране и защита на проект, ролева игра, демонстрация, мозъчна атака, реферат, дебат, развитие на творческото мислене, интерактивна презентация, работа с компютърни технологии в клас и др.

 

Продължителност на обучението:
16
Брой кредити:
1
Начин на завършване на обучението:
Презентация
Форма на обучение:
Присъствена