Въпроси и отговори

Защо медиация?

Медиацията ви дава възможност да:

 • Обсъдите спорните въпроси в сигурна и добронамерена среда
 • Създадете ваше собствено споразумение, което най-добре съответства на вашите нужди и интереси
 • Защитите личните и търговските си тайни и да си осигурите поверителност, когато договаряте добросъвестно
 • Спестите време и пари
 • Намалите враждебността, състезателността и тревогите
 • Запазите и подобрите личните и търговските си отношения с другата страна
 • Подобрите общуването и техниките за разрешаване на проблеми в междуличностното и бизнес общуване
 • Постигнете споразумение, което ще бъде изпълнено доброволно, тъй като е договорено съвместно с другата страна по спора и съответства на общите им интереси

По какво се различава медиацията от съдебното производство и арбитража?

 • В съдебната и арбитражната процедура решението се взема от съдия или арбитър. При медиацията страните сами разрешават спора с помощта на медиатор.
 • При съдебната и арбитражната процедура решението се взема въз основа на приложимото право.

В медиацията решението се взема въз основа на бизнес интересите на страните.

 • Съдебното и арбитражното производство се развиват по строга формална процедура, предвидена в закон или правилник.

В медиацията има ясни етапи и правила, но тя е значително по-неформална и гъвкава от съдебната и арбитражната процедура.

Каква е ролята на медиатора?

 • Медиаторът улеснява диалогът между страните, за да им помогне да постигнат свое собствено разрешение на спорните въпроси.
 • Медиаторът помага на страните да определят и степенуват интересите си, да преценят евентуалните ползи и загуби и да намерят възможни разрешения.
 • Медиаторът е безпристрастен. Той не действа като съдия, арбитър или адвокат. Не взема страна, не налага решение и не дава правни съвети и оценки по отношение на спора и страните.

Кои са медиаторите?

 • Медиаторите са опитни професионалисти, преминали най-малко законово изискуемото обучение за медиатори и вписани в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието. Много от медиаторите имат специализирана квалификация по търговската медиация.

Каква е ролята на страните в медиацията?

 • Вашата роля в медиацията е да си сътрудничите с медиатора добросъвестно, за да договорите с другата страна бързо и разумно разрешение на проблема.
 • Представете на медиатора документи и информация, за да се запознае със случая.
 • Бъдете готови да обсъждате фактите по случая, да изкажете вашата гледна точка, и резултатите, които вие искате да постигнете чрез медиацията. Ще ви бъде дадена възможност да изкажете притесненията си и да говорите без прекъсване.
 • Бъдете готови да изслушвате и да работите добросъвестно заедно с другата страна и с медиатора за разрешаването на спора.

Имам ли нужда от адвокат в медиацията?

 • Участието на адвокат в медиацията не е задължително.
 • За да сте сигурни, че интересите Ви са защитени можете да се консултирате с адвокат преди или по време на медиацията или да участвате в медиацията заедно с адвокат.
 • Преди да подпишете спогодба, постигната в резултат от медиацията, е препоръчително да се допитате до адвокат.
 • Правната помощ в медиацията е особено ценна при водене на преговорите и отстояване на интересите Ви, при съставяне на реална оценка за възможния изход от спора, при преценка на вариантите за споразумение и при изготвяне на спогодбата.

Какви спорове могат да се разрешават чрез медиация?

 • Като правило почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • търговски
 • облигационни
 • относно недвижими имоти и строителство
 • интелектуална собственост при непозволено увреждане
 • застрахователни
 • трудови
 • потребителски

На какъв етап от спора може да се използва медиация?

 • Медиация може да се проведе във всяка фаза на възникнал спор.
 • Препоръчително е да отнесете случая към медиация непосредствено след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията, и по възможност преди внасянето му в съда.
 • Често страните прибягват към медиация и в процес на преговори за сключване на договор, в случаите когато преговорите са стигнали до задънена улица, но страните преценяват, че имат икономически интерес да подпишат договора.

Може ли да бъде използвана медиация при наличие на висящо съдебно производство или арбитражно производство?

 • Да. Когато страните по висящо съдебно производство се съгласят за провеждане на медиация, в зависимост от случая, от желанието на страните и от преценката на съда, делото може да се отложи за разглеждане в следващо открито съдебно заседание, да се спре или прекрати.

Колко струва медиацията?

  • За започване на медиация страните заплащат регистрационна такса в размер на 50 лева.
  • За провеждането на медиация се внася такса за медиация, чийто размер се формира на час и зависи от вида на спора (граждански или търговски), от размера на интереса, и от сложността на спора (множество страни или претенции). Таксата за медиация е между 50 и 80 лева на час.
 • Преди медиацията страните внасят депозит за разноски, който се изравнява при прекратяване на медиацията.
 • Като правило всички разходи се понасят по равно от страните, освен ако не е уговорено друго.

Постигнатата при медиация спогодба подлежи ли на изпълнение?

 • Постигнатите в резултат от медиация спогодби обикновено се изпълняват доброволно, тъй като са постигнати съвместно от страните по спора и отговарят на интересите им.
 • На спогодбата може да се придаде изпълнителна сила когато тя се завери нотариално (чл. 237, б. “з“ от ГПК), или се потвърди от съд или арбитраж.
 • При висящ спор спогодбата се представя на съда/арбитража за одобрение като съдебна/арбитражна спогодба.
 • При липса на висящ спор, спогодбата може да бъде потвърдена по реда на бързото производство от Арбитражен съд при БТПП.